top of page

GRYFITLAB Sp. z o.o.

 

ul. Prosta 2, Łozienica

72-100 Goleniów

Liczba udziałów GREMPCO S.A.: 400 szt.

Udział GREMPCO S.A.: 100,00%

http://www.gryfitlab.com

info@gryfitlab.com

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Data rejestracji w KRS: 
21 czerwca 2005 roku

 

Nr KRS: 0000236527

Nr REGON: 320054643

NIP: 9552128725

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

GRYFITLAB Sp. z o.o. jest niezależnym laboratorium badawczo – rozwojowym, które świadczy usługi laboratoryjne w oparciu o posiadane uprawnienia w tym:

  • Akredytację AB 818 Polskiego Centrum Akredytacji, obejmującą badania akustyki środowiskowej i budowlanej oraz badania odporności ogniowej,

  • Autoryzację Ministerstwa Gospodarki (decyzja 8/AU/WB/10 o udzie-leniu GRYFITLAB Sp. z o.o. Autoryzacji),

  • Autoryzację Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (decyzja Nr 4/AU/WB/12 i Nr 8/AU/WB/12) o udzieleniu GRYFITLAB Sp. z o.o.  Autoryzacji) oraz

  • Notyfikację Komisji Europejskiej w zakresie realizacji zadań związanych z oceną zgodności wyrobów budowlanych według wymagań dyrektywy 89/106/WE (nr notyfikacji NB 2253).

Spółka świadczy usługi badawczo – rozwojowe przede wszystkim w ramach dwóch jednostek laboratoryjnych:

Laboratorium badań ogniowych, w którym przeprowadza się badania odporności ogniowej:

  • Elementów budowlanych: ścian, stropów, podłóg podniesionych, sufitów podwieszanych, drzwi, okien, żaluzji, zamknięć otworów w ścianach budynków, przejść i przepustów instalacyjnych,

  • Lekkich urządzeń odpornych na działanie ognia (potocznie sejfów ognioochronnych),

  • Elementów systemów wentylacyjnych: przeciwpożarowych klap odcinających, klap wentylacji pożarowej, przewodów oddymiających.

Laboratorium akustyki, które prowadzi badania z wykorzystaniem komór pogłosowych:

  • Parametrów aeroakustycznych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

  • Izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych, przegród ściennych, drzwi i okien,

  • Poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń

oraz środowiskowe badania akustyczne.

 

GRYFITLAB Sp. z o.o. osiągnęła w 2018 roku 100% wykorzystania swoich aktywów produkcyjnych w zakresie świadczonych badań. Prawie połowa sprzedawanych usług trafia do klientów zagranicznych, w tym również z takich krajów jak Wietnam i Indonezja. Od kilku lat Spółka jest źródłem dywidendy.

bottom of page